Zajęcia z tablicą multimedialną

Wyjątkową właściwością zabaw z tablicą multimedialną jest przygotowanie dla dzieci ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk.

„Starter Malucha” – zabawy przyspieszające rozwój mowy

Zabawy logopedyczne, ruchowe, muzyczne, rytmizujące mające za zadanie pomóc maluszkom w doskonaleniu mowy.

„Akademia małego smakosza” – zajęcia kulinarne

Rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku i wzroku podczas komponowania i przygotowywania potraw. Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania. Program autorski.

„Kodowanie z Bajką” – zajęcia kodowania

Prowadząca poprzez zadania i zabawy o przyjaznej dla przedszkolaków treści wprowadzi dzieci w świat kodowania. Zajęcia mają na celu rozbudzenie chęci poszukiwania rozwiązań, a także doskonalenie myślenia logicznego i współdziałania w zespole.

Rytmika

Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych. Rozbudzanie słuchu muzycznego i swobodnego odczuwania muzyki. Rozwijanie zdolności motorycznych, takich jak:

  • szybkość
  • zwinność
  • skoczność oraz
  • wytzrzymałość

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Cele terapii pedagogicznej:

  1. stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny
  2. stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho–motorycznych
  3. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
  4. eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
  5. eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

SIguma

Zajęcia z sensoryczną gumą animacyjną. SIguma – guma sensoryczna Krainy Muzyki, która w połączeniu z wartościową muzyką, poza węchem i smakiem, aktywizuje wszystkie dziecięce zmysły. Jest doskonałym sposobem wspierającym proces terapii, wychowania i nauczania. Dzięki różnorodnym fakturom i możliwościom, pozwala na aktywne słuchanie muzyki, trening małej i dużej motoryki, dzięki zabawom ruchowo – manipulacyjnym.

Warsztaty Lego

Każde zajęcia to zabawa, ale wzbogacająca naukowe doświadczenia dziecka, z wykorzystaniem klocków kochanych przez pokolenia dzieci. Zajęcia prowadzone są w najstarszej grupie.